PRIVATLIVSPOLITIK for psykolog Lone Christmas

Jeg er, som dataansvarlig, i forbindelse med psykologisk behandling af dig, forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.
Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig, i det omfang det er relevant for dig:
 Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., cpr-nr., familie- og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 Helbredsoplysninger

Du har pligt til at meddele mig, hvis du ændrer adresse og/eller andre kontaktoplysninger.
Din journal ligger i sikret it-journalsystem og fysiske papirer er bag lås, når jeg ikke er på klinikken.
Du har som klient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Jeg bruger dine personoplysninger til følgende formål:
 Dit behandlingsforløb
 Udarbejdelse af evt. attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 Afregningsformål
 Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Videregivelse af personoplysninger

Kun i det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
Til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
I andre tilfælde, og såfremt der foreligger skriftligt samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
I særlige tilfælde kan der efter reglerne i lovgivningen ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner som fx din egen læge. Det kan dreje sig om alvorlig risiko for skade på dig selv eller andre - med henblik på at forebygge skaden. Ved alvorlig mistanke om et barns trivsel – har jeg underretningspligt til kommunen.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
Oplysninger til brug for afregning for klientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående skriftlig samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysningerne om dig, så længe der er behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Dette er i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligtmæssigt minimum 5 år efter seneste journalnotat, hvorefter de slettes, hvis der forekommer verserende klage- eller forsikringssag.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i klientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. dine personoplysninger.
Du kan finde flere oplysninger på www.datatilsynet.dk og Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk
Lone Christmas
Autoriseret psykolog - Cand. psych.   Medlem af Dansk Psykologforening
Sankt Nicolaigade 11, 1, 5700 Svendborg. 
Tlf. 62 21 00 54, e-mail: psykolog@lone-christmas.dk, sms: 53 54 99 40